CONDITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CAMPAGNE PROMOTIONNELLE « SPACE PIRATE TRAINER DX » D’AÏKI

GB Foods Belgium NV, société à responsabilité limitée publique, dont l’adresse légale est 16 Rijksweg, 2870 Puurs-Sint-Amands, Belgique (« nous », « notre », « nos », l’« Organisateur ») a organisé une campagne promotionnelle pour sa marque Aïki (la « Campagne promotionnelle ») à travers laquelle elle promouvra la participation à un concours via un formulaire de participation ("le concours").
 1. OBJET
Les présentes conditions générales s’appliquent à la Campagne promotionnelle gérée et organisée par GB Foods Belgium NV, sur le site Web d’Aïki (le « Site Web d’Aïki ») à travers laquelle elle promouvra la participation au concours.
 1. ÉLIGIBILITÉ
 • L'âge minimum pour participer est de 18 ans.
 • La participation est ouverte aux participants de toutes les nationalités, à condition qu’ils aient une adresse de domicile en Belgique.
 • La Campagne promotionnelle sera menée au niveau national.
 • Les Ambassadeurs Aïki (streamers Twitch) peuvent participer à la Campagne promotionnelle, mais ne recevront pas de prix dans le cadre de cette Campagne promotionnelle.
 • Ni les employés de l’Organisateur ni les employés des sociétés qui ont collaboré à l’élaboration de cette Campagne promotionnelle ne pourront y participer.
 1. ANNONCE DE LA CAMPAGNE PROMOTIONNELLE
De promotiecampagne wordt aangekondigd via:
 • de sociale mediakanalen van Aïki (Facebook / Instagram)
 • de Twitch-kanalen van de Ambassadeurs van Aïki (Abulic, Corsac, Laagvliet)
 • een mediacampagne op verschillende online kanalen (Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat, Twitch en op verschillende websites) door gebruik te maken van banners en video’s.
De promotiecampagne begint op 13 juni 2022 en loopt tot en met 3 juli 2022. Het leidt mensen van de verschillende kanalen naar de Aïki-website waar via een wedstrijd formulier kan worden deelgenomen aan de promotiecampagne.
 1. PARTICIPATION
Pour participer à la campagne promotionnelle, les participants doivent remplir le formulaire de concours sur le site web d'Aïki (www.aiki.be). Pour être valide, une participation nécessite la création d’un compte dans le Jeu. Chaque participant (personne physique) ne peut participer qu'une seule fois. En cas de réponses, inscriptions ou soumissions multiples, l'organisateur ne tiendra compte que de la première participation reçue. L'organisateur se réserve le droit d'exclure des participants en cas d'irrégularités. La participation est obligatoire individuellement. Toute forme de participation organisée de facto par plusieurs participants est interdite et sera considérée par l'organisateur comme une tentative d'influencer indûment le concours et entraînera l'exclusion des participants concernés et le retrait du ou des prix correspondants. En cas d'abus, de tromperie ou de fraude, l'organisateur se réserve expressément le droit d'exclure le ou les participants concernés de la participation à ce concours et/ou à tout autre concours organisé par l'organisateur. Le concours comporte au moins une question subsidiaire, complétée ou non par une question de connaissance. Il n'y aura pas de correspondance concernant la réponse correcte à la question glissante. Chaque participant doit s'inscrire au concours via le formulaire du concours. Le participant ne participera valablement que s'il a rempli les informations demandées dans l'espace prévu à cet effet et, si demandé, s'il a rempli de manière appropriée les réponses à la question de connaissance et à la question subsidiaire. La durée du concours est toujours mentionnée dans le concours lui-même. La participation n'est possible qu'entre les heures indiquées. Le(s) gagnant(s) sera(ont) informé(s) individuellement par e-mail, sauf indication contraire pour un concours particulier. En cas de contact par e-mail, l'e-mail sera envoyé à l'adresse e-mail avec laquelle le participant est enregistré. Si cette information s'avère incorrecte et/ou si aucune réponse n'est donnée à l'e-mail demandé dans le délai imparti, le droit au prix s'éteint. Le contrôle du bon déroulement du concours, de la stricte application du règlement, de la désignation des gagnants, de l'attribution des prix et de leur envoi ou livraison sera effectué par un employé de l'organisateur.
 1. SÉLECTION DES GAGNANTS
Ingeval de wedstrijd is opgebouwd uit enkel een schiftingsvraag dan wint de persoon die als eerste het juiste antwoord het dichtst wist te benaderen. Is de wedstrijd opgebouwd uit een kennisvraag en een schiftingsvraag dan is de winnaar de persoon die als eerste de kennisvraag juist beantwoordde en de schiftingsvraag het dichtst wist te benaderen. De winnaar van de 2ème prix est la personne qui a été la deuxième à répondre correctement à la question de connaissance et qui a pu se rapprocher le plus de la question subsidiaire. Le gagnant du 3ème 3ème prix est la personne qui a été la troisième à répondre correctement à la question de connaissance et qui a qui a pu se rapprocher le plus de la question subsidiaire. Les inscriptions tardives ne seront pas prises en compte et ne seront donc pas éligibles pour l'attribution du prix. Un seul prix au maximum sera attribué par adresse/résidence où plusieurs personnes vivent ensemble en tant que famille.
 1. PRIX
1Ste prijs: Oculus Quest 2 – 256 GB 2e prijs: Aïki trolley met Aïki’s 3e prijs: Assortiment Yakisoba Geen enkel van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De organisator kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. De organisator is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft, de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij of zij deze niet binnen twee maanden na afloop van de wedstrijd in ontvangst genomen heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. De organisator behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.
 1. OVERIGE BEPALINGEN
Door deel te nemen aan de promotiecampagne worden alle deelnemers geacht gebonden te zijn aan de regels ervan. De promotor behoudt zich het recht voor om iedere deelname aan de promotiecampagne uit te sluiten indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de gereden tijden zijn gemanipuleerd of er duidelijk kan worden vastgesteld dat er vals is gespeeld. De promotor behoudt zich het recht voor om de promotiecampagne op te schorten, te annuleren of te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden waarover de promotor redelijkerwijs geen controle heeft, zonder verantwoordelijkheid op zich te nemen ten opzichte van de deelnemers, de winnaar of derden. Alle beslissingen met betrekking tot de promotiecampagne zijn definitief en hierover zal geen correspondentie worden gevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en de rechtbanken van België hebben exclusieve rechtsbevoegdheid in deze zaak.
 1. VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS
U bent zich ervan bewust dat GB Foods Belgium NV en de andere bedrijven van de GB Foods-groep (details zijn op verzoek beschikbaar) of agenten, partners of licentiehouders van GB Foods Belgium NV uw persoonsgegevens zullen verwerken, in overeenstemming met het privacybeleid van GB Foods, voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals het leveren van diensten en gepersonaliseerde inhoud, het analyseren van onze diensten en producten en om na te gaan hoe we onze diensten en producten kunnen verbeteren, en om te antwoorden op uw verzoeken. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan elk land waar de bedrijven van de GB Foods-groep of hun dienstverleners gevestigd zijn, en zullen daar worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u in de toekomst geen berichten van de GB Foods-groep meer wilt ontvangen en u wilt uit de database worden verwijderd, of als u uw gegevens of de manier waarop u onze berichten ontvangt wilt wijzigen, stuur dan een bericht naar dataprivacy@thegbfoods.com
 1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Door deel te nemen aan deze promotiecampagne erkent u dat uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door GB Foods Belgium NV, gevestigd te Rijksweg 16, 2870 Puurs, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met het nummer BE 0458.358.850, als “verwerkingsverantwoordelijke”. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) 2016/679 van de EU (alsook elke andere toepasselijke nationale wetgeving die de AVG aanvult of implementeert). GB Foods Belgium NV kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken: – persoonlijke identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken zoals naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres; – sociale mediagegevens (in het geval van een promotiecampagne op sociale media); en – beeld- en geluidsopnamen (als dit onderdeel uitmaakt van de voorwaarden van de promotiecampagne en met uw uitdrukkelijke toestemming). Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel van uw deelname aan de promotiecampagne (en zijn gebaseerd op onze legitieme belangen om deze wedstrijd te organiseren). De persoonsgegevens worden bewaard zo lang als voor dit doel nodig is, en in ieder geval tot maximaal 1 jaar na afloop van de promotiecampagne. Indien u toestemming hebt gegeven om elektronische direct-marketingberichten te ontvangen, zullen uw persoonsgegevens ook voor deze doeleinden worden verwerkt totdat u zich weer afmeldt. Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden gedeeld met onderaannemers of agentschappen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze promotiecampagne, met aan ons gelieerde entiteiten (die zich allemaal binnen de Europese Economische Ruimte bevinden) en met sommige van onze commerciële partners. U kunt verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, indien van toepassing, om correctie of verwijdering van (onjuiste) gegevens, beperking van de verwerking of gegevensportabiliteit, maar alleen voor zover aan de wettelijke voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten is voldaan, en voor zover een legitimatiebewijs is verstrekt. Iedereen heeft tevens het recht om, kosteloos en door een eenvoudig verzoek te plaatsen, bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van zijn/haar gegevens voor directe marketingdoeleinden. Alle vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan het e-mailadres dataprivacy@thegbfoods.com. Meer informatie over hoe GB Foods Belgium NV omgaat met persoonsgegevens vindt u op de website https://www.thegbfoods.com/privacy-policy.
 1. RECHT OP AFBEELDING
Wanneer u foto’s of video’s indient die geïmporteerd worden van sociale media of anderszins geüpload of beschikbaar gesteld worden, mogen die foto’s of video’s geen afbeeldingen bevatten van identificeerbare derden (met uitzondering van foto’s of video’s van een menigte) en mogen die foto’s of video’s geen andere persoonsgegevens van een identificeerbare derde bevatten, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon/die personen hebt. Als u foto’s of video’s indient, garandeert u dat u de enige auteur van de ingediende foto’s of video’s en/of de uitdrukkelijke houder van alle rechten (inclusief auteursrechten) op de ingediende foto’s of video’s bent. Indien u het toernooi wint, moet GB Foods Belgium NV van u in de verdere communicatie met betrekking tot de overhandiging van de prijs (zie artikel 4) een uitdrukkelijke toestemming verkrijgen om deze foto’s of video’s te gebruiken voor de doeleinden van deze promotiecampagne (met inbegrip van publiciteit en nieuwsberichten over de promotiecampagne). Door dit te doen, geeft u ons toestemming om de geüploade foto’s of video’s te gebruiken op onze sociale mediapagina’s en/of voor onze promotiecampagnes. U geeft GB Foods Belgium NV ook toestemming om de ingezonden tekst, foto’s of video’s te verwijderen, in te korten of te wijzigen. U kunt uw toestemming (voor toekomstig gebruik) op elk moment intrekken. Bovendien kunt u te allen tijde verzoeken om uw foto’s of video’s, voor zover deze persoonsgegevens zouden bevatten, uit onze databases te laten wissen. U kunt verzoeken en vragen in dit verband schriftelijk aan ons richten via het adres dataprivacy@thegbfoods.com. U zult GB Foods Belgium NV volledig vrijwaren voor alle mogelijke gevolgen indien (i) wordt vastgesteld dat de ingezonden foto’s of video’s niet voldoen aan de vereisten van de regels van deze promotiecampagne, (ii) wordt vastgesteld dat u niet de houder bent van de rechten op de ingezonden foto’s of video’s, en/of (iii) de ingezonden foto’s of video’s op enige andere wijze inbreuk zouden maken op de rechten (waaronder auteursrechten) van derden.